برچسب ها : انتشارات آماره , آثار ما

نام اثر : اقتصاد بخش عمومی 2

126,000 تومان 140,000 10 % (ارسال رایگان در سفارش بیشتر از 350.000 تومان)

خلاصه ای درباره اثر

برای ثبت سفارش باید در سایت ثبت نام و وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به حساب کاربری
اقتصاد بخش عمومی 2

)

رقابت ناکامل.. 15

فصل چهاردهم: انحصار. 17

1ـ14 انحصار طبیعی.. 17

1ـ1ـ14 انحصارگر چه می‌کند و آیا عملش بهینه است؟. 19

2ـ1ـ14 مقررات و مالکیت عمومی.. 19

2ـ14 رفتار رانت جویانه. 22

1ـ2ـ14 آیا رانت خواری موجب اتلاف می‌شود؟. 23

2ـ2ـ14 بنگاه‌ها برای آن که به انحصارات بدل شوند چقدر مصرف می‌کنند؟. 23

3ـ2ـ14 رانت خواری و تخصیص نادرست منابع. 26

3ـ14 نتیجه‌گیری.. 26

مسایل. 26

 

فصل پانزدهم: قوانین قیمت‌گذاری در شرایط رقابت ناقص.... 29

1ـ15 قیمت‌گذاری بر اساس هزینه نهایی.. 29

2ـ15 کالای همسان. 30

1ـ2ـ15 تبانیو. 31

2ـ2ـ15 محدودیت ظرفیت.. 32

3ـ15 کالاهای ناهمسان. 33

1ـ3ـ15 گروه کالا. 34

2ـ3ـ15 منحنی‌های تقاضا 36

3ـ3ـ15 حداکثر‌سازی سود. 39

4ـ15 خلاصه. 40

سؤالات.. 41

 

مالیات ستانی و کارایی.. 43

فصل شانزدهم: مالیات‌ستانی   45

1ـ16 آیا مالیات یکجا امکان دارد؟. 47

1ـ1ـ16 اخبار خوش... 48

2ـ1ـ16 اخبار بد. 55

2ـ16 اندازه بهینه دولت.. 59

3ـ16 نتیجه. 61

مسائل. 61

 

فصل هفدهم: هزینه رفاه اجتماعی وضع مالیات... 65

1ـ17 یک اقتصاد رابینسون کروزوای.. 66

2ـ17 بهینگی پارِتو. 67

3ـ17 تعادل در شرایط رقابت.. 68

1ـ3ـ17 انتخاب‌های رابینسون. 69

2ـ3ـ17 انتخاب‌های بنگاه 71

3ـ3ـ17 تسویه بازار. 71

4ـ3ـ17 خلاصه. 73

4ـ17 محاسبه هزینه رفاه 76

1ـ4ـ17 هزینه رفاه مالیات بر نوشابه. 77

2ـ4ـ17 هزینه رفاه مالیات برنان. 80

5ـ17 نتایج.. 83

مسائل. 83

فصل هجدهم: نظریه بهینه دوم. 85

1ـ18 مالیات بهینه. 86

1ـ1ـ18 قاعده مالیات بهینه. 88

2ـ1ـ18 تغییرات در مطلوبیت.. 90

3ـ1ـ18 تغییرات در درآمد. 91

4ـ1ـ18 بازگشت به قانون مالیات بهینه. 93

2ـ18 انحصار طبیعی و قاعده قیمت‌گذاری رمزی.. 98

1ـ2ـ18 مالیات مقطوع. 99

2ـ2ـ18 مالیات انحرافی.. 100

3ـ2ـ18 یک مشتق بدیل. 103

3ـ18 نتایج.. 104

مسایل. 104

 

اطلاعات نامتقارن و کارایی.. 107

فصل نوزدهم: اطلاعات نامتقارن   111

1ـ19 انتخاب نامساعد. 113

2ـ19 خطرات اخلاقی.. 116

1ـ2ـ19 تعادل در شرایط اطلاعات نامتقارن. 118

2ـ2ـ19 تعادل ناشی از اطلاعات کامل. 120

مسائل. 121

 

فصل بیستم: ترجیحات آشکار. 125

1ـ20 ترجیحات آشکار در یک اقتصاد ساده 126

1ـ1ـ20 تعادل لیندال. 126

2ـ1ـ20 آیا می‌توان تعادل لیندال را برقرار کرد؟. 128

3ـ1ـ20 یک نظام مالیاتی جانشین. 132

2ـ20 مکانیسم گروز ـ کلارک... 134

3ـ20 ترجیحات آشکار در عمل. 139

مسائل. 140

فصل بیست‌و یکم: قوانین یک انحصار طبیعی.. 141

1ـ21 انحصار طبیعی با نقشی برای مدیریت.. 143

2ـ21 اطلاعات کامل. 144

3ـ21 نتایج اطلاعات نامتقارن. 148

4ـ21 تنظیم فهرستی از راه کارها 150

5ـ21 نتایج.. 152

مسائل. 158

 

فصل بیست‌و دوم: مثال‌های دیگری از اطلاعات نامتقارن.. 161

1ـ22 درمان و بیمه‌ی درمان. 161

1ـ1ـ22 انتخاب نامساعد. 162

2ـ1ـ22 خطرات اخلاقی.. 165

2ـ22 قرارداد بدهی استاندار. 166

1ـ2ـ22 شکل قرارداد. 167

2ـ2ـ22 مثال. 168

3ـ2ـ22 اثرات تخصصی اطلاعات نامتقارن. 170

3ـ22 دستمزدهای کارا 171

مسائل. 176

 

اطلاعات نامتقارن و توزیع مجدد درآ‌مد.. 179

فصل بیست‌و سوم: توزیع درآمد   181

1ـ23 عوامل تعیین‌کننده درآمد. 182

1ـ1ـ23 نرخ پرداخت.. 183

2ـ1ـ23 ساعات کار. 193

3ـ1ـ23 درآمد دارایی.. 194

2ـ23 درآمد و رفاه 195

3ـ23 دلایل توزیع مجدد درآمد. 195

1ـ3ـ23 عدالت اجتماعی.. 196

2ـ3ـ23 کارایی.. 200

4ـ23 سیاست انتخابی.. 202

مسائل. 203

 

فصل بیست‌و چهارم: محدودیت‌های توزیع مجدد درآمد.. 207

1ـ24 اقتصادی با خود انتخابی.. 208

2ـ24 سیاست‌های توزیعی.. 210

1ـ2ـ24 توزیع مجدد مقطوع. 210

2ـ2ـ24 مالیات‌ها و یارانه‌ها براساس درآمد. 212

3ـ2ـ24 دستمزدهای درون‌زا 215

3ـ24 مالیات کارای پارتو و رفاه 218

4ـ24 نتایج.. 222

مسائل. 222

 

فصل بیست‌و پنجم: توزیع مجدد درآمد از طریق برچسب زدن و هدف گذاری.. 223

1ـ25 نشانه‌گذاری.. 224

2ـ25 هدف‌گذاری.. 225

1ـ2ـ25 یک محدودیت بر درآمد کسب شده 226

2ـ2ـ25 قیدی برای مصرف کالا. 230

3ـ25 نتیجه‌گیری.. 233

مسائل. 233

 

فصل بیست‌و ششم: نقش دولت در یک اقتصاد بازار. 237

1ـ26 اصلاح شکست‌های بازار. 238

2ـ26 توزیع مجدد درآمد. 238

3ـ26 محدودیت‌های اقدام دولت.. 239

 

نکته‌ای در خصوص بیشینه‌سازی.. 245

واژگان.. 257

 

 

 

رقابت ناکامل.. 15

فصل چهاردهم: انحصار. 17

1ـ14 انحصار طبیعی.. 17

1ـ1ـ14 انحصارگر چه می‌کند و آیا عملش بهینه است؟. 19

2ـ1ـ14 مقررات و مالکیت عمومی.. 19

2ـ14 رفتار رانت جویانه. 22

1ـ2ـ14 آیا رانت خواری موجب اتلاف می‌شود؟. 23

2ـ2ـ14 بنگاه‌ها برای آن که به انحصارات بدل شوند چقدر مصرف می‌کنند؟. 23

3ـ2ـ14 رانت خواری و تخصیص نادرست منابع. 26

3ـ14 نتیجه‌گیری.. 26

مسایل. 26

 

فصل پانزدهم: قوانین قیمت‌گذاری در شرایط رقابت ناقص.... 29

1ـ15 قیمت‌گذاری بر اساس هزینه نهایی.. 29

2ـ15 کالای همسان. 30

1ـ2ـ15 تبانیو. 31

2ـ2ـ15 محدودیت ظرفیت.. 32

3ـ15 کالاهای ناهمسان. 33

1ـ3ـ15 گروه کالا. 34

2ـ3ـ15 منحنی‌های تقاضا 36

3ـ3ـ15 حداکثر‌سازی سود. 39

4ـ15 خلاصه. 40

سؤالات.. 41

 

مالیات ستانی و کارایی.. 43

فصل شانزدهم: مالیات‌ستانی   45

1ـ16 آیا مالیات یکجا امکان دارد؟. 47

1ـ1ـ16 اخبار خوش... 48

2ـ1ـ16 اخبار بد. 55

2ـ16 اندازه بهینه دولت.. 59

3ـ16 نتیجه. 61

مسائل. 61

 

فصل هفدهم: هزینه رفاه اجتماعی وضع مالیات... 65

1ـ17 یک اقتصاد رابینسون کروزوای.. 66

2ـ17 بهینگی پارِتو. 67

3ـ17 تعادل در شرایط رقابت.. 68

1ـ3ـ17 انتخاب‌های رابینسون. 69

2ـ3ـ17 انتخاب‌های بنگاه 71

3ـ3ـ17 تسویه بازار. 71

4ـ3ـ17 خلاصه. 73

4ـ17 محاسبه هزینه رفاه 76

1ـ4ـ17 هزینه رفاه مالیات بر نوشابه. 77

2ـ4ـ17 هزینه رفاه مالیات برنان. 80

5ـ17 نتایج.. 83

مسائل. 83

فصل هجدهم: نظریه بهینه دوم. 85

1ـ18 مالیات بهینه. 86

1ـ1ـ18 قاعده مالیات بهینه. 88

2ـ1ـ18 تغییرات در مطلوبیت.. 90

3ـ1ـ18 تغییرات در درآمد. 91

4ـ1ـ18 بازگشت به قانون مالیات بهینه. 93

2ـ18 انحصار طبیعی و قاعده قیمت‌گذاری رمزی.. 98

1ـ2ـ18 مالیات مقطوع. 99

2ـ2ـ18 مالیات انحرافی.. 100

3ـ2ـ18 یک مشتق بدیل. 103

3ـ18 نتایج.. 104

مسایل. 104

 

اطلاعات نامتقارن و کارایی.. 107

فصل نوزدهم: اطلاعات نامتقارن   111

1ـ19 انتخاب نامساعد. 113

2ـ19 خطرات اخلاقی.. 116

1ـ2ـ19 تعادل در شرایط اطلاعات نامتقارن. 118

2ـ2ـ19 تعادل ناشی از اطلاعات کامل. 120

مسائل. 121

 

فصل بیستم: ترجیحات آشکار. 125

1ـ20 ترجیحات آشکار در یک اقتصاد ساده 126

1ـ1ـ20 تعادل لیندال. 126

2ـ1ـ20 آیا می‌توان تعادل لیندال را برقرار کرد؟. 128

3ـ1ـ20 یک نظام مالیاتی جانشین. 132

2ـ20 مکانیسم گروز ـ کلارک... 134

3ـ20 ترجیحات آشکار در عمل. 139

مسائل. 140

فصل بیست‌و یکم: قوانین یک انحصار طبیعی.. 141

1ـ21 انحصار طبیعی با نقشی برای مدیریت.. 143

2ـ21 اطلاعات کامل. 144

3ـ21 نتایج اطلاعات نامتقارن. 148

4ـ21 تنظیم فهرستی از راه کارها 150

5ـ21 نتایج.. 152

مسائل. 158

 

فصل بیست‌و دوم: مثال‌های دیگری از اطلاعات نامتقارن.. 161

1ـ22 درمان و بیمه‌ی درمان. 161

1ـ1ـ22 انتخاب نامساعد. 162

2ـ1ـ22 خطرات اخلاقی.. 165

2ـ22 قرارداد بدهی استاندار. 166

1ـ2ـ22 شکل قرارداد. 167

2ـ2ـ22 مثال. 168

3ـ2ـ22 اثرات تخصصی اطلاعات نامتقارن. 170

3ـ22 دستمزدهای کارا 171

مسائل. 176

 

اطلاعات نامتقارن و توزیع مجدد درآ‌مد.. 179

فصل بیست‌و سوم: توزیع درآمد   181

1ـ23 عوامل تعیین‌کننده درآمد. 182

1ـ1ـ23 نرخ پرداخت.. 183

2ـ1ـ23 ساعات کار. 193

3ـ1ـ23 درآمد دارایی.. 194

2ـ23 درآمد و رفاه 195

3ـ23 دلایل توزیع مجدد درآمد. 195

1ـ3ـ23 عدالت اجتماعی.. 196

2ـ3ـ23 کارایی.. 200

4ـ23 سیاست انتخابی.. 202

مسائل. 203

 

فصل بیست‌و چهارم: محدودیت‌های توزیع مجدد درآمد.. 207

1ـ24 اقتصادی با خود انتخابی.. 208

2ـ24 سیاست‌های توزیعی.. 210

1ـ2ـ24 توزیع مجدد مقطوع. 210

2ـ2ـ24 مالیات‌ها و یارانه‌ها براساس درآمد. 212

3ـ2ـ24 دستمزدهای درون‌زا 215

3ـ24 مالیات کارای پارتو و رفاه 218

4ـ24 نتایج.. 222

مسائل. 222

 

فصل بیست‌و پنجم: توزیع مجدد درآمد از طریق برچسب زدن و هدف گذاری.. 223

1ـ25 نشانه‌گذاری.. 224

2ـ25 هدف‌گذاری.. 225

1ـ2ـ25 یک محدودیت بر درآمد کسب شده 226

2ـ2ـ25 قیدی برای مصرف کالا. 230

3ـ25 نتیجه‌گیری.. 233

مسائل. 233

 

فصل بیست‌و ششم: نقش دولت در یک اقتصاد بازار. 237

1ـ26 اصلاح شکست‌های بازار. 238

2ـ26 توزیع مجدد درآمد. 238

3ـ26 محدودیت‌های اقدام دولت.. 239

 

نکته‌ای در خصوص بیشینه‌سازی.. 245

واژگان.. 257