انتشار  کتاب "اقتصاد کلان؛ رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی" تعلیق شد.

انتشار کتاب "اقتصاد کلان؛ رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی" تعلیق شد.

انتشار کتاب "اقتصاد کلان؛ رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی" تعلیق شد.

کتاب "اقتصاد کلان؛ رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی" منتشر نمی شود.

به اطلاع دانشجویان و اساتید اقتصاد می رسانیم کتاب "اقتصاد کلان؛ رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی" از Michael Wickens ترجمۀ دکتر کریم امامی 
 دیگر توسط نشر آماره منتشر نخواهد شد. 
این تصمیم بنا به درخواست انتشارات دانشگاه پرینستون مبنی رعایت کپی رایت و عدم صدور مجوز برای ترجمه کتاب مذکور به زبان فارسی اتخاذ شده است. 
نشر آماره پیگیر هست تا کتاب مذکور را با دریافت اجازه نامه از دانشگاه پرینستون و ترجمه ای جدید در برنامه انتشارات خود قرار دهد.

حال خوش خواندن

با آثار نشر آماره

سفارش آنلاین آثار